Tudnivalók - SütökFőzök - Főzni mindenki tud! Receptek, sütés, főzés, konyhai tippek és sztorik...

Főzni mindenki tud! Receptek, sütés, főzés, konyhai tippek és sztorik...

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és tájékoztató alkalmazása

A szervezet megnevezése:
Zámbó László természetes személy

A szervezet székhelye:
2890 Tata, Május 1. út 41. MF.3a.

A szabályzat tartalmáért felelős személy:
Zámbó László

A szabályzat hatályba lépésének dátuma:
2021. 11.29.

Ez a szabályzat és tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályokat és kötelezettségeket tartalmazza, valamint tájékoztató a természetes
személyek részére a személyes adataik kezeléséről, így annak pontos mibenlétéről, az adatkezelés
céljáról, az adataikhoz hozzáférő személyek, szervezetek megnevezéséről és az adatkezelés során a
védelmük érdekében alkalmazott biztonsági intézkedésekről.

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl figyelemmel arra, hogy az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR rendelet) szabályai alapján erre nem köteles,
mivel nem közhatalmi szerv, nem közfeladatot ellátó szerv és főtevékenysége nem terjed ki az
egyének folyamatos, nagymértékű megfigyelésére, valamint különleges adatokat sem kezel
főtevékenysége körében nagy számban.

Az adatkezelő a weboldal működtetése és a magánszemély ügyfelekkel történő szerződéses
kapcsolat, illetve egyéb kapcsolattartás során, a magánszemély ügyfelek adatait abból a célból
kezeli, hogy kérésükre velük a kapcsolatot felvegye, részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
foglaltaknak.

Ez az adatkezelési szabályzat és tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről
és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján
készült, figyelemmel van továbbá a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A szabályzat és tájékoztató hatálya

E szabályzat és tájékoztató határozatlan időre érvényes, az Adatkezelő által módosítható, és időbeli
hatálya visszavonásig tart. Személyi hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottjaira,
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés
teljesítéséhez.

Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét
betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése
csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet
gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet,
erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az
adatkezelés tényéről és céljairól.

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a
személyes adatokat közölni, valamint, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen
következményekkel jár.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés
időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve, ha az adatokat nem az érintettől, hanem más
forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell
rendelkezésre bocsátani.

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy
egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése
érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy
megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá azt, hogy a személyes
adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik.

Az érintett jogosult kérni, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a
személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival
összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott
hozzájárulásukat.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintettnek jogot kell
adni arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen.

Az adatkezelő köteles törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket megállapítani az
adatkezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre az adatkezelés
jogszerűsége és biztonságossága érdekében, és tudnia kell igazolni azt, hogy az adatkezelési
tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

A GDPR Rendelet szerint adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a
hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről, azonban nem köteles nyilvántartást
vezetni a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás, ha az adatkezelés az érintettek
jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi
jellegű, vagy nem terjed ki különleges kategóriába sorolt, vagy bűncselekményekre vonatkozó
személyes adatok kezelésére.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell
lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell
választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást
kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a
megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely
adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell
és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az érintett személy jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését.
Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott
elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintettet
tájékoztatni kell arról, ha az adott szolgáltatás nyújtásának jogszabályi feltétele az adatainak
megadása, hiszen ebben az esetben az adatai törlését kérve a szolgáltatás igénybevételétől is eleshet.
A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti
adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok
tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott
elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az
adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 30 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell
hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Tájékoztatás a szervezet adatkezelési gyakorlatáról

A szervezet rögzíti, hogy az általa végzett adatkezelés céljai és az adatkezelések alapjai:

a weboldal működtetése során az oldalra látogató személyek részére megfelelő
többletszolgáltatást nyújthasson, velük a kapcsolatot felvegye, jelentkezés esetén adataikat
rögzítse, mely adatkezelések alapja a weboldalra látogató személy konkrét egyértelmű
hozzájárulása.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

• weboldalon történő hozzászólás esetén: név
• weboldalon történő kapcsolat felvétele esetén: név, e-mail cím
• weboldalon történő regisztráció esetén: felhasználónév, e-mail cím
• weboldalon recept beküldése esetén: név

A szervezet évente felülvizsgálja az adatkezelés helyességét, fennállásának szükségességét.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói, recepteket és cikkeket beküldő felhasználói.
A szervezet rögzíti, hogy a számára szolgáltatott adatokat és az adatkezeléshez történő hozzájárulást
16. életévét betöltött személy, vagy 16. életévét be nem töltött gyermek felett szülői felügyeletet
gyakorló személy adhat.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét
felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél
már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, illetve a weboldalra történt bejelentkezést követően törölheti regisztrációját. Amennyiben a törlésnek jogszabályi
akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottjai, megbízottjai, alvállalkozói,
mint adatfeldolgozók.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogát
érvényesítheti.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben
a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az érintett személy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nyújthat be
panaszt.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A GDPR Rendelet szabályai alapján a szervezet adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására nem volt
köteles.

A GDPR Rendelet szabályai alapján a szervezet adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles,
hiszen a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket nem foglalnak magukban, amelyek
jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus,
nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

A GDPR Rendelet szabályai szerint a szervezet nem köteles adatkezelési nyilvántartást vezetni
figyelemmel arra, hogy 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás, és a végzett
adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az
adatkezelés alkalmi jellegű, illetve nem terjed ki különleges kategóriába sorolt, vagy
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelésére.

A szervezet az adatok védelme érdekében mindent megtesz, amit a rá vonatkozó jogszabályok
előírnak, és a jelenlegi technikai lehetőségek megengednek. A szervezet papír alapon nem tárol adatokat.
Biztonságtechnikai megoldásokat használ a honlapon, a számítógépen tárolt adatok jelszóval
védettek.

Adatvédelmi incidens

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik
a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a
bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve. Az érintett személyt késedelem nélkül
tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges
óvintézkedéseket

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi
incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés
elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást
vagy a személyazonossággal való visszaélést.

A szervezet az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos eljárását úgy alakítja ki, hogy minden
adatfeldolgozójától, és munkavállalójától kötelezően elvárja, hogy 24 órán belül jelentse Zámbó László részére, ha adatvédelmi incidens bekövetkeztét tapasztalta. A szervezet ezt követően
haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a felügyeleti hatóság értesítése, vagy az érintett
személy értesítése kapcsán.

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

Weboldal használat

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói, felhasználói.
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás
bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az
adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, amennyiben jelen Szabályzat
másként nem rendelkezik. Bármikor visszavonható az adatkezeléshez történő hozzájárulás a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja:
elektronikus. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben
vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A személyes adatok megadása
feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre
Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, hozzászólás, recept beküldő neve
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás, regisztráció
Felhasználónév: Azonosítás, kapcsolattartás, regisztráció
IP cím: Technikai információs művelet.
Látogatás időpontja: Technikai információs művelet.
Kapcsolat űrlap küldésének időpontja: Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres
checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai
kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató,
valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt
tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a
felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a
felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és
helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató
weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje
megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. Az adatkezelésben
érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók
nyomon követése. Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása. Az adatok köre: egyedi
azonosítószám, időpont, beállítási adatok. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a
Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. Az adatok megismerésére jogosult az
adatkezelő. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatok tárolási
módja: elektronikus

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik.
A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében,
hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az
internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található,
például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb. A közösségi média megjelenési formái lehetnek
nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. A közösségi
médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó- , és
hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a
személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is. Az érintettek köre: valamennyi
regisztrált felhasználó. Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap
népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés
időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok törlési
határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok megismerésére
jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatkezeléssel
kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok tárolási
módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes
adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen
tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett
információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics, Google AdSense

Ezen szolgáltatások adatvédelmi információk:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

ADATFELDOLGOZÓK

Tárhelyszolgáltató
Név: wservices GmbH

Cím: Freiburgstrasse 562
3172 Niederwangen
https://djangoeurope.com

A megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz
csak a szervezet munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de
mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. A tevékenység
megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal
működésének biztosítása. A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok Az
adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének
végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás
szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai
törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló
adatkezelés.

Főszerkesztő
Neve: Zámbó Ágnes
Címe: 2890 Tata, Május 1. út 41. MF.3a.
E-mail elérhetősége: a weboldal üzenetküldő aloldala

A tevékenység megnevezése: tartalmak ellenőrzés, megjelenítése
jogalapja az érintett személy hozzájárulása, jogszabályon alapuló adatkezelés.

© sutokfozok.hu 2024